What’s new:
What’s next:

rDOTS www.innerlijkinzicht.com

Passion

Origin of becoming

to profile page

17

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot unlearn the many lies that they have been conditioned to believe, and seek out the hidden knowledge that they have been conditioned to reject

De analfabeten van de 21e eeuw zullen niet degenen zijn die niet kunnen lezen of schrijven, maar degenen die de vele leugens die ze geconditioneerd zijn om te geloven niet kunnen afleren, en de verborgen kennis opzoeken die ze geconditioneerd zijn om te verwerpen

Music Page

Metamorphosis – Darpan

“We stand at the threshold of a great dawning. Something deep within life is changing. An era is ending & at the very core of creation, something new is being born. We are awakening from a long, collective sleep, an in-vitro dreaming deep within the womb of our Mother Earth. Now is the time of a great shifting of cosmic wheels, which will result in the reformation of our Earth & trigger a radical shift in consciousness. A galactic tidal wave of light is descending upon the Earth, activating the highest potential, raising the frequency. Reality is being reformed, redefined. The activation of new neural pathways will trigger new perceptions, new information, new impulses & a re-calibration of DNA. Open yourself to these higher dimensional frequencies. Let go. Love each other in these coming times. Be kind to each other. Gather in community, share yourself, live your dream, live your heart. Open. Open yourself. Be prepared for the challenges to come, the dark times of chaos & upheaval. We will experience a dynamic re-calibration of electromagnetic fields & Earth systems on a global scale. Stay present. Stay calm & centered. Try not to judge what is happening. Surrender to the process. Hold firm in the knowledge of what is being birthed. The process of birthing is an awesome undertaking, an arduous task, often fought with intensity. Stay in the heart. Stay connected to Beloved friends & family. Remember that this too shall pass & is a necessary purification, a great purge of all that not in resonance with what is being born within us. All will be redeemed & reformed in miraculous ways. Chaos will become peace & sorrow will become joy. Trust. Trust with love. The butterfly is a marvellous demonstration of the power of trust & vulnerability & in the miracle of metamorphosis.

 

After all, what is a butterfly if not the flowering of caterpillar beyond its wildest dreams? Emerging from the womb of the chrysalis, the butterfly discards its restrictive silk and shell, to inherit a magical new world of flowers, breezes & sunshine. A world of freedom & delight & a celebration of its divine nature. Spreading her wings for the first time, she has no idea whether she can fly, she simply opens her wings in perfect confidence & is effortlessly conveyed into the spiral dance of graceful flight.

 

And all that then remains is the joyous participation in the divine ecstasy of creation.

As you turn your light inward & witness your true nature, you become an empty mirror & go beyond beliefs or doctrines. Dissolving the veils, the formless takes form. Going or coming, we are in the right place. As the veils are lifted, we will perceive worlds of unimaginable beauty. Self-transforming astral worlds of light will shine down & interpenetrate the density of matter, making it translucent, less dense, & more permeable to our thoughts & feelings. Multi-dimensional reality & the interconnectedness of all things will be as clear as sunlight. And just as the light is not separate from the sun & the wave is not separate from the ocean, so shall we realise our connection to the source & recognise ourselves in each other, as one vast ocean of love & light. Let the divine recognise the divine. Lights will find other lights. And as the spark ignites within you, so too will it ignite within others, in a majestic radiance of consciousness & set the world alight in its magnificence. A new world without fear, without war, without greed in the safe custodianship of an awakened species, manifesting peace with love, light & celebration. May the divine Mother bless all sentient beings as her children. May the ascended ones bless mankind. May religion be swept away by the revelation of what we are. May the children of the Earth understand that this is to be a birthing place for a new humanity. The birthing of a new wo/man, utterly discontinuous from the past; released, transformed, metamorphosed into a multidimensional being; conscious, Whole & FREE”.

 

 

Gratitude Darpan for this offering to humanity as we transition into a new era.

 

 

https://medium.com/@simonpaulsutton/metamorphosis-something-deep-within-life-is-changing-64cae563464e

‘We staan ​​aan de vooravond van een grote dageraad. Er verandert iets diep in het leven. Een tijdperk loopt ten einde en in de kern van de schepping wordt iets nieuws geboren. We ontwaken uit een lange, collectieve slaap, een in vitro droom diep in de baarmoeder van onze Moeder Aarde. Dit is de tijd van een grote verschuiving van kosmische wielen, die zal resulteren in de hervorming van onze aarde en een radicale bewustzijnsverandering zal veroorzaken. Een galactische vloedgolf van licht daalt neer op de aarde, activeert het hoogste potentieel en verhoogt de frequentie. De realiteit wordt hervormd, opnieuw gedefinieerd. De activering van nieuwe neurale paden zal leiden tot nieuwe percepties, nieuwe informatie, nieuwe impulsen en een herijking van DNA. Stel jezelf open voor deze hogere dimensionale frequenties. Laten gaan. Heb elkaar de komende tijd lief. Wees aardig voor elkaar. Kom samen in de gemeenschap, deel jezelf, leef je droom, leef je hart. Open. Open jezelf. Wees voorbereid op de komende uitdagingen, de donkere tijden van chaos en onrust. We zullen een dynamische herkalibratie van elektromagnetische velden en aardesystemen op wereldwijde schaal ervaren. Blijf aanwezig. Blijf kalm en gecentreerd. Probeer niet te beoordelen wat er gebeurt. Geef je over aan het proces. Houd vast aan de kennis van wat er wordt geboren. Het geboorteproces is een geweldige onderneming, een zware taak, die vaak intens wordt bevochten. Blijf in het hart. Blijf in contact met geliefde vrienden en familie. Bedenk dat ook dit voorbij zal gaan & een noodzakelijke zuivering is, een grote zuivering van alles wat niet in overeenstemming is met wat in ons geboren wordt. Alles zal op wonderbaarlijke manieren worden verlost en hervormd. Chaos wordt vrede en verdriet wordt vreugde. Vertrouwen. Vertrouw met liefde. De vlinder is een geweldige demonstratie van de kracht van vertrouwen en kwetsbaarheid en in het wonder van metamorfose.

Wat is tenslotte een vlinder, zo niet de bloei van een rups buiten zijn wildste dromen? De vlinder komt uit de baarmoeder van de pop en gooit zijn beperkende zijde en schaal weg om een ​​magische nieuwe wereld van bloemen, wind en zonneschijn te erven. Een wereld van vrijheid en genot & een viering van zijn goddelijke aard. Ze spreidt voor de eerste keer haar vleugels, ze heeft geen idee of ze kan vliegen, ze opent eenvoudig haar vleugels in vol vertrouwen en wordt moeiteloos overgebracht naar de spiraalvormige dans van sierlijke vlucht.

En alles wat dan overblijft is de vreugdevolle deelname aan de goddelijke extase van de schepping.

Als je je licht naar binnen richt en getuige bent van je ware aard, word je een lege spiegel en ga je verder dan overtuigingen of leerstellingen. Door de sluiers op te lossen, neemt het vormloze vorm aan. Gaan of komen, we zijn op de juiste plek. Als de sluiers worden opgetild, zullen we werelden van onvoorstelbare schoonheid waarnemen. Zelf-transformerende astrale werelden van licht zullen naar beneden schijnen en de dichtheid van materie doordringen, waardoor het doorschijnend, minder dicht en meer permeabel wordt voor onze gedachten en gevoelens. De multidimensionale realiteit en de onderlinge verbondenheid van alle dingen zullen zo helder zijn als zonlicht. En net zoals het licht niet gescheiden is van de zon en de golf niet gescheiden is van de oceaan, zo zullen we onze verbinding met de bron realiseren en onszelf in elkaar herkennen, als één grote oceaan van liefde en licht. Laat het goddelijke het goddelijke herkennen. Verlichting zal andere lichten vinden. En zoals de vonk in jou ontsteekt, zal hij ook in anderen ontbranden, in een majestueuze uitstraling van bewustzijn en de wereld in zijn pracht in vuur en vlam zetten. Een nieuwe wereld zonder angst, zonder oorlog, zonder hebzucht in de veilige hoede van een ontwaakte soort, die vrede met liefde, licht en feest manifesteert. Moge de goddelijke moeder alle levende wezens zegenen als haar kinderen. Mogen de ‘ge-ascendeerden’ de mensheid zegenen. Moge religie worden weggevaagd door de openbaring van wat we zijn. Mogen de kinderen van de aarde begrijpen dat dit een geboorteplaats zal zijn voor een nieuwe mensheid. De geboorte van een nieuwe vrouw, volkomen discontinu van het verleden; losgelaten, getransformeerd, omgevormd tot een multidimensionaal wezen; bewust, geheel en VRIJ /(gratis) ”.

Dankbaarheid Darpan voor dit aanbod aan de mensheid terwijl we overgaan in een nieuw tijdperk.

Are [we] afraid of losing it? Is that possible if there is no longer any question?

I assume that I have no privacy.

The number of publicly shared incidents that have been infringed and the legal trading of ‘so-called’ anonymous data leads to a safe assumption that it does not exist.

Then a response may be to proactively seek the openness …?

quaeritur;
Quod privatis?
De potestate vulnerability
Est normalis / insolitum ad vescendum semen masturbationem post te?
Numquid non ita mirum, si vir post cumming fruendum est per os mulieris de illa cogitat,
is est magnus nimis sordida osculum dare eam?
Quis scit, potest dicere …
Lorem studium
[MvA_r]

Copy right ….

This concept is open source / non-commercial. Zowel het concept, templates en mogelijk zelfs ‘code’ zal later worden gedeeld op een andere site zodat it vo eenieder mogelijk is iets dergelijkt te bouwen of he meta-concept uite te werken op een geheel ander platform.

This site is built on wordpress

Grafish is very well versed in the famous memes of 17-volgers.
Van sommige ‘kunstwerken’ zou ik graag de artiest willen weten … (bijvoorbeeld zwemmende vrouw op kara pagina)

Under material

Naast het ‘eigen materiaal’ bestaat andere concent voornamelijk uit links van werk van anderen. Elk van dat werk wordt gedeeld met respect voor de persoon en zijn of haar boodschap.
Mocht iemand bezwaar hebben met delen op deze manier neem aub contact op en [uw] content wordt verwijderd.

Flowers and vlinder images

The logo’s graphic design works with flowers and blinds self-made with images or very old books the right to be.

There is a link to digital books with flowers in beautiful photos.

This book was produced by www.BioLib.de.
It is under the protection of the GNU Free Document License. Further information and copying are available. At the request of parts and disclosures we will be able to find the information from www.BioLib.de as well.

Copyright (c) 2008 Kurt Stüber.
Permission is granted to copy, distribute and / or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU
Free Documentation License “.

The original was visited at the Wageningen UR Library. Scan en bewerking by Philipp Gerick, March 2007.

This book has been created using the program make_book.pl, version: 4.0, Date: 2008-Feb-13

[vc_row][vc_column][contact-form-7 id="10"][vc_column_text]Eens kijken wat er gebeurt?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?